Fakultní nemocnice v Motole
Laboratoře ÚBLG
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol 
Přehled poskytovaných vyšetření a terapeutických postupů
                     
  Platnost od:  9.8.2012              
                     
  Oddělení lékařské molekulární genetiky:  
  Molekulárně genetické vyšetření  achondroplázie pomocí  sekvenace exonu 10 genu FGFR3 (SOP  G - 1100.1)  
  Molekulárně genetické vyšetření hypochondroplázie  pomocí sekvenace exonů 13 a 15 genu FGFR3  (SOP G - 1100.2)  
  Molekulárně genetické vyšetření Muenkeho kraniosynostózy  pomocí  sekvenace  exonu 7 genu FGFR3  (SOP G - 1100.3)  
  Molekulárně genetické vyšetření  thanatoforické dysplázie pomocí sekvenace exonů 7, 10, 15 a 19 genu  FGFR3   (SOP G - 1100.4)  
  Molekulárně genetické vyšetření Apertova  syndromu pomocí  sekvenace exonu 8 genu FGFR2  (SOP G 1100.5)  
  Molekulárně genetické vyšetření  Pffeiferova syndromu pomocí  sekvenace exonů 8 a 10 genu FGFR2 (SOP G - 1100.6)  
  Molekulárně genetické vyšetření  Crouzonova syndromu pomocí sekvenace exonů 8 a 10 genu FGFR2  (SOP G - 1100.7)  
  Molekulárně genetické vyšetření von Hippel-Lindauovy choroby pomocí  sekvenace exonů 1-3 genu VHL  (SOP G - 1100.8)  
  Molekulárně genetické vyšetření syndromu Hallervorden-Spatz pomocí sekvenace  jednotlivých exonů genu PANK2 (SOP  G 1100.9)  
  Molekulárně genetické vyšetření Dopa-responzivní dystonie pomocí sekvenace jednotlivých exonů genu GCH1 (SOP G - 1100.10)  
  Molekulárně genetické vyšetření syndromu androgenové insensitivity (AIS) pomocí sekvenace jednotlivých exonů genu AR (SOP G - 1100.11)  
  Molekulárně genetické vyšetření Kennedyho choroby pomocí sekvenace CAG repetice (SOP G -  1100.12)  
  Molekulárně genetické vyšetření poruch vývoje pohlaví  pomocí sekvenace genu SRY (SOP G - 1100.13)  
  Molekulárně genetické vyšetření AR hluchoty  pomocí sekvenace exonu 2 genu GJB2 (SOP G - 1100.14)  
  Molekulárně genetické vyšetření  dystonií metodou přímého sekvenování exonu 5 genu TOR1A, SGCE, TIMM 8A a ARX. (SOP G-1101)  
  Molekulárně genetické vyšetření střevní polypózy pomocí sekvenace genů PTEN, STK11, SMAD4 (SOP G_1102)
  Molekulárně genetické vyšetření Friedreichovy ataxie pomocí PCR reakce a analýzy v agarozovém gelu (SOP G_1111)  
  Molekulárně genetické vyšetření Spinocerebelární ataxie pomocí PCR a TP PCR reakce a fragmentární analýzy v ABI 3130 (SOP G_1112)
 
   Molekulárně genetické vyšetření Prader-Willi syndromu, Angelmanova syndromu, Beckwith -Wiedemann syndromu a Russell-Silver  syndromu metodou MS-MLPA SOP G_1120)  
  Molekulárně genetické vyšetření Myotonické dystrofie typ 1,2 pomocí PCR a následné analýzy v ABI 3130 (SOP G_1130  )  
  Molekulárně genetické vyšetření DMD/BMD, SMA  a subtelomerických přestaveb metodou MLPA (SOP G_1140)  
  Molekulárně genetické vyšetření DMD/BMD pomocí haplotypové analýzy  (SOP G_1141)  
   Molekulárně genetické vyšetření NF1 pomocí haplotypové analýzy (SOP G_1142)
 
   Molekulárně genetické vyšetření Syndromu fragilního X chromozomu FRAXA  pomocí kitů FMR1  Sizing PCR a FMR1 TP-PCR a následné analýzy v ABI 3130, FRAXE pomocí PCR reakce a následné analýzy v ABI 3130 nebo agarózovém gelu (SOP G_1151 )  
   Molekulárně genetické vyšetření přítomnosti Y chromozómu pomocí PCR reakce a analýzy v agarozovém gelu (SOP G_1160)  
  Molekulárně genetické vyšetření hereditárního nepolypózního karcinomu tlustého střeva - Lynchova syndromu pomocí screeningu mutacív jednotlivých exonech genů MLH1 a MSH2 metodou DGGE, přímého sekvenování vybraných exonů (SOP G-1170)  
  Molekulárně genetické vyšetření HNPCC, VHL, TP53, GJB2/GJB6 metodou MLPA (SOP G_1180)  
  Molekulárně genetické vyšetření onemocnění CMT1A/HNPP metodou kvantitativní real-time PCR (SOP_G-3250).  
  Molekulárně genetické vyšetření mutace  657del5  genu NBS1 metodou fragmentační analýzy (SOP_G-3300)
  Molekulárně genetické vyšetření onemocnění Pelizaeus - Merzbacher metodou MLPA (SOP_G-3351)
  Molekulárně genetické vyšetření onemocnění Pelizaeus - Merzbacher metodou sekvenační analýzy (SOP_G-3352)    
  Oddělení lékařské cytogenetiky
  Kultivace buněk  a zpracování pro účely následných vyšetření (OP_KULTIVACE_CG_01)  
  Vyšetření karyotypu kultivované periferní a fetální krve, buněk plodové vody, choria, materiálu z potratů a jiných tkání (SOP G_ 4002)  
  Analýza chromozomových odchylek metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH)  (SOP G_ 4003)  
  Kryoprezervace,údržba banky zamrazených kultur (OP_KRYO_CG_01)  
  Analýza chromozomových odchylek metodou Array CGH (SOP G_4005)       
                     
  Centrum cystické fibrózy
  Molekulárně genetické vyšetření mutace F508del genu CFTR pomocí PCR reakce fluorescenčně značeným párem primerů  (SOP  G-3001)  
  Molekulárně genetické vyšetření mutace CFTRdel2,3(21kb) CFTR genu pomocí PCR reakce a analýzy v agarozovém gelu (SOP G-3002)  
  Molekulárně genetické vyšetření mutací/polymorfismů genu CFTR  pomocí PCR  reakce, digesce restrikční endonukleasou a analýzy v agarozovém gelu (SOP G-3003)  
  Molekulárně genetická detekce  mutací/SNP genu CFTR pomocí sekvenování (SOP G-3004)  
  Molekulárně genetické vyšetření markerů IVS8CA, IVS17BCA a IVS17BTA pro nepřímou diagnostiku genu CFTR pomocí PCR s fluorescenčně značeným párem primerů (SOP G-3006)  
  Molekulárně genetické yšetření 50 nejčastějších mutací a Tn polymorfismů genu CFTR pomocí kitu ELUCIGENE CF - EU2 (SOP G-3009)  
  Molekulárně genetické vyšetření 32 mutací a Tn polymorfismů genu CFTR pomocí kitu Cystic Fibrosis Genotyping Assay - OLA (SOP G-3010)  
  Molekulárně genetické vyšetření trombofilní mutace PAI-1 4G/5G pomocí PCR reakce, digesce restrikční endonukleasou v agarosovém gelu (SOP  G-3052)  
  Molekulárně genetické vyšetření trombofilních mutací metodou High Resolution Melting (HRM) (SOP G-3054)  
  Molekulárně genetické vyšetření trombofilních markerů 20210A (FAKTOR II), R506Q (FAKTOR V), C677T (MTHFR)  pomocí kitu ELUCIGENE™ TRP-F (SOP G_3055)  
  Molekulárně genetické vyšetření mutací genů odpovědných za hereditární pankreatitidu pomocí PCR reakce, digesce restrikční endonukleasou a analýzy v agarozovém gelu vyšetření:(SOP G-3101)  
  Molekulárně genetické vyšetření aneuploidií a stanovení pohlaví pomocí QF-PCR soupravy Devyser Complete (SOP_G_3152)  
  Molekulárně genetické vyšetření mikrodelečních syndromů, syndromů spojených s autismem, mentální retardací a dalších syndromů (Ehler-Danlos syndromy (EDS) a obezita) metodou MLPA (SOP_G_3202)  
  Molekulárně genetické vyšetření aneuploidií a stanovení pohlaví metodou multiplexní QFPCR (SOP G-3151)  
     - aneuploidií chromozomů 13, 18, 21, X, Y  
     - stanovení pohlaví  
  Molekulárně genetické vyšetření  mutací genu CFTR  metodou MLPA vyšetření: rozsáhlejších delecí/ duplikací v genu  CFTR  (SOP G-3201)  
  Molekulárně genetické vyšetření mikrodelecí chromozomu Y pomocí soupravy Devyser AZF (SOP G_3400)  
  Centrum reprodukční genetiky 
  Komplexní vyšetření spermatu (spermiogram) makroskopickým posouzením a mikroskopickou analýzou (SOP G-5001)  
  Vyšetření chromosomů v blastomerách preimplantačních embryí pomocí fluorescenční in-situ hybridizace a mikroskopické analýzy (SOP G-5003)  
  Stanovení výskytu numerických chromosomálních aberací ve spermiích pomocí fluorescenční in-situ hybridizace a mikroskopické analýzy (SOP G-5004)  
  Vyšetření mikrodelecí chromosomu Y pomocí polymerázové řetězové reakce a elektroforézy v agarózovém gelu (SOP G-5005)  
  Vyšetření pohyblivosti spermií systémem medeaLAB CASA (SOP G-5007)  
  Stanovení koncentrace PAPP-A, volné ßHCG a AFP v séru metodou Time Resolved Amplified Cryptate Emission (TRACE) (SOP G-5008)  
  Vyšetření chromatinu spermií metodou Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA) (SOP G-5010)  
  Kryokonzervace spermií (OP_KRYO_SP_CRG)  
  Preparace spermií gradientovou centrifugací (OP_PREP_SP_CRG)  
                     
    Způsob odběru:  Příjem vzorků Způsob transportu Dostupnost výsledku Pracoviště, které metodu provádí Poznámka  
SOP  G - 1100.1    Molekulárně genetické vyšetření  achondroplázie pomocí  sekvenace exonu 10 genu FGFR3     
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené plod a novorozenec 1 ml, děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů, statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                                              *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30ul  
SOP G - 1100.2    Molekulárně genetické vyšetření hypochondroplázie  pomocí sekvenace exonů 13 a 15 genu FGFR3  
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené plod a novorozenec 1 ml, děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů,                          statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                                                            *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody nebo choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G - 1100.3    Molekulárně genetické vyšetření Muenkeho kraniosynostózy  pomocí  sekvenace  exonu 7 genu FGFR3  
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené plod a novorozenec 1 ml, děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů,                          statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                                                    *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody nebo choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G - 1100.4    Molekulárně genetické vyšetření  thanatoforické dysplázie pomocí sekvenace exonů 7, 10, 15 a 19 genu  FGFR3   
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené plod a novorozenec 1 ml  po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů,                          statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta. DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu
kultivované buňky plodové vody nebo choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G 1100.5    Molekulárně genetické vyšetření Apertova  syndromu pomocí  sekvenace exonu 8 genu FGFR2  
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené plod a novorozenec 1 ml, děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů,                          statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G - 1100.6    Molekulárně genetické vyšetření  Pffeiferova syndromu pomocí  sekvenace exonů 8 a 10 genu FGFR2 
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené plod a novorozenec 1 ml, děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů,                          statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody nebo choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G - 1100.7    Molekulárně genetické vyšetření  Crouzonova syndromu pomocí sekvenace exonů 8 a 10 genu FGFR2  
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené plod a novorozenec 1 ml, děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů,                          statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G - 1100.8    Molekulárně genetické vyšetření von Hippel-Lindauovy choroby pomocí  sekvenace exonů 1-3 genu VHL  
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 měsíce,cílené vyšetření 4 týdny,                          statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv.  buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                        20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 50 ul  
SOP  G 1100.9    Molekulárně genetické vyšetření syndromu Hallervorden-Spatz pomocí sekvenace  jednotlivých exonů genu PANK2 
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 měsíce, cílené vyšetření 1 měsíc,                             statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv.  buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                           20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G - 1100.10    Molekulárně genetické vyšetření Dopa-responzivní dystonie pomocí sekvenace jednotlivých exonů genu GCH1                               
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 měsíce, cílené vyšetření 1 měsíc,                             statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                         20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G - 1100.11    Molekulárně genetické vyšetření syndromu androgenové insensitivity (AIS) pomocí sekvenace jednotlivých exonů genu AR 
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 měsíců, cílené vyšetření 1 měsíc, statim po dohodě s                             laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                       20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 50 ul  
SOP G -  1100.12;  Molekulárně genetické vyšetření Kennedyho choroby pomocí sekvenace CAG repetice v exonu 1 genu AR  
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *)  po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů,                          statim po dohodě s                         laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G - 1100.13    Molekulárně genetické vyšetření poruch vývoje pohlaví  pomocí sekvenace genu SRY 
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů,                          statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                         20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G - 1100.14    Molekulárně genetické vyšetření AR hluchoty  pomocí sekvenace exonu 2 genu GJB2 
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů,  statim po dohodě s laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G-1101   Molekulárně genetické vyšetření idiopatické torzní dystonie metodou přímého sekvenování exonu 5 genu TOR1A, SGCE, TIMM 8A a ARX   
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 měsíce,    kratší termín po domluvě s garantem metody     Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G_1111 - Molekulárně genetické vyšetření Friedreichovy ataxie pomocí PCR reakce a analýzy v agarozovém gelu 
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 týdnů,                           statim po dohodě s                         laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G_1112 - Molekulárně genetické vyšetření Spinocerebelární ataxie pomocí PCR a TP PCR reakce a fragmentární analýzy v ABI 3130
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 měsíce,                           statim po dohodě s                         laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                        20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G_1120 - Molekulárně genetické vyšetření Prader-Willi syndromu, Angelmanova syndromu, Beckwith -Wiedemann syndromu a Russell-Silver  syndromu metodou MS-MLPA
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 4 týdny,                           statim po dohodě s                         laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G_1130 - Molekulárně genetické vyšetření Myotonické dystrofie typ 1,2 pomocí PCR a následné analýzy v ABI 3130
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5 - 10 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 2 měsíce,                           statim po dohodě s                         laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv.  buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G_1140 - Molekulárně genetické vyšetření DMD/BMD, SMA  a subtelomerických přestaveb metodou MLPA
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5 - 10 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 4 týdny,                          statim po dohodě s                         laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G_1142 - Molekulárně genetické vyšetření NF1 pomocí haplotypové analýzy 
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5 - 10 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 měsíce,                           statim po dohodě s                         laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP. G_1141 - Molekulárně genetické vyšetření DMD/BMD pomocí haplotypové analýzy
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5 - 10 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 4 týdny,                          statim po dohodě s                         laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 50 ul  
SOP G_1151 - Molekulárně genetické vyšetření Syndromu fragilního X chromozomu FRAXA  pomocí kitů FMR1  Sizing PCR a FMR1 TP-PCR a následné analýzy v ABI 3130, FRAXE pomocí PCR reakce a následné analýzy v ABI 3130 nebo agarózovém gelu.                 
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5 - 10 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 4 týdny,                             statim po dohodě s                         laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G_1160 - Molekulárně genetické vyšetření přítomnosti Y chromozómu pomocí PCR reakce a analýzy v agarozovém gelu
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 4 týdny,                          statim po dohodě s                         laboratoří 5 pracovních  dnů od dodání DNA, 7 pracovních dnů od dodání krve,choriových klků nebo kultiv. buněk plodové vody Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G - 1170   Molekulárně genetické vyšetření hereditárního nepolypózního karcinomu tlustého střeva - Lynchova syndromu pomocí screeningu mutací v jednotlivých exonech genů MLH1 a MSH2 metodou DGGE, přímého sekvenování vybraných exonů.                
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené 5 - 10 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 6 měsíců,     kratší termín po domluvě s garantem metody                             Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vodynebo choriové klky sterilní zkumavka                                                            20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 200 - 300 ul  
SOP G_1180 - Molekulárně genetické vyšetření HNPCC, VHL, TP53, GJB2/GJB metodou MLPA
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 měsíce,    kratší termín po domluvě s garantem metody                      Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
OP_KULTIVACE_CG_01    Kultivace buněk  a zpracování pro účely následných vyšetření      
plodová voda                                  (kultivace na karyotyp,FISH,molekulární vyšetření,pro vyšetření metabolických vad) kultivační plastové lahvičky 25 cm2 nebo 10 ml zkumavky pro podtlakové nasávání za přísně sterilních podmínek 2 x 10 ml plodové vody po – pá:  Transport vzorku ve FN Motol do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport z mimomotolských pracovišť vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky)a co nejrychlejší transport. Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku převozem nebo kurýrní službou musí vyhovět těmto požadavkům. 2 - 3 týdny Oddělení lékařské cytogenetiky  
7:30 - 14.30h
choriové klky         (kultivace na karyotyp,FISH,molekulární vyšetření,pro vyšetření metabolických vad) kultivační plastové lahvičky 25 cm2 s 10 ml tranportního media MEM s přidáním 3 kapek heparinu (pro přímá molekulárně genetická vyšetření nativního materiálu heparin nelze přidat)za přísně sterilních podmínek nejméně 20 mg choria po – pá:  2 - 4 týdny  
7:30 - 14.30h
fetální krev                (kultivace na karyotyp,FISH,molekulární vyšetření) zkumavky s Lithium Heparinem 10ml 1 -3 ml pupečníkové krve po – pá:   4-14dní  (provádí se vždy jako statim)  
7:30 - 14.30h
tkáň potratů kultivační plastové lahvičky 25 cm2 s 10 ml tranportního media MEM s přidáním 3 kapek heparinu (pro přímá molekulárně genetická vyšetření nativního materiálu heparin nelze přidat)za přísně sterilních podmínek fragment tkáně min. 2x5 mm po – pá:                                                                                                                                                                                                                                                                   Transport vzorku nejlépe do 30 minut, podle možností nejdéle do 72 hodin ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku převozem nebo kurýrní službou musí vyhovět těmto požadavkům. 2 týdny - 3 měsíce         (v závislosti na požadované metodě a velikosti dodaného vzorku) kultivační nádoba musí být označena příjmením, jménem, datem zahájení kultivace, číslem lahvičky a popisem materiálu
7:30 - 14.30h
kožní biopsie a biopsie jiných tkání    (kultivace na karyotyp,FISH,molekulární vyšetření,pro vyšetření metabolických vad) a zamrazení do banky tkáňových kultur kultivační plastové lahvičky 25 cm2 s 10 ml tranportního media MEM  s přidáním 3 kapek heparinu (pro přímá molekulárně genetická vyšetření nativního materiálu heparin nelze přidat)za přísně sterilních podmínek fragment tkáně min. 2x5 mm,bez podkožního tuku po – pá:  3 týdny - 3 měsíce         (v závislosti na požadované metodě a velikosti dodaného vzorku)  
7:30 - 14.30h
periferní krev             zkumavky s Lithium Heparinem 10ml 3 ml Karyotyp a                                 FISH                      Transport vzorku nejlépe do 30 minut, podle možností nejdéle do 72 hodin  ve zkumavkách při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku převozem nebo kurýrní službou musí vyhovět těmto požadavkům. 4-14dní (statimové vyšetření )                 
 po, út, pá 
7:30 - 8:00 h                 
(kultivace na karyotyp;vrozené,získané a indukované aberace,FISH,molekulární vyšetření)     Vrozené  2 týdny -3 měsíce   ( normální vyšetření )  
a získané aberace 
– zlomy
po,út,st 
7:30 - 8:00h                             ndukované aberace – 
zlomy  po, út                  
7:30 - 8:00        
SOP G_ 4002    Vyšetření karyotypu kultivované periferní a fetální krve, buněk plodové vody, choria, materiálu z potratů a jiných tkání 
plodová voda       navazuje na OP_KULTIVACE_CG_01     2 - 3 týdny Oddělení lékařské cytogenetiky  
choriové klky     2 - 4 týdny  
fetální krev     4 - 14 dní (vyšetření je vždy provedeno jako statim)  
tkáň potratů   Nakapaná a obarvená skla se předávají v rámci jednoho oddělení mikroskopistům 2 týdny - 3 měsíce         (v závislosti na požadované metodě a velikosti dodaného vzorku)  
kožní biopsie a biopsie jiných tkání po – pá:    2 týdny - 3 měsíce         (v závislosti na požadované metodě a velikosti dodaného vzorku)  
periferní krev 7:30 - 14.30h    4 -   14dní                         (při statimovém provedení)             jinak 2 týdny - 3 měsíce  
SOP G_ 4003    Analýza chromozomových odchylek metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH)  
periferní krev   Příjem vykultivovaných buněk dle OP_KULTIVACE_CG_01 Kultivované buňky se předávají v rámci jednoho oddělení na zpracovatelnu preparátů                Mimomotolská pracoviště mohou  transportovat též buněčné suspenze a preparáty. 4 - 7 dní                         (při statimovém provedení)             jinak 2 týdny - 3 měsíce Oddělení lékařské cytogenetiky  
fetální krev   4 - 7 dní (vyšetření je vždy provedeno jako statim)
kožní biopsie a biopsie jiných tkání navazuje na OP_KULTIVACE_CG_01 a na SOP 4002  2 týdny - 3 měsíce         (v závislosti na požadované metodě a velikosti dodaného vzorku)
choriové klky   2 týdny - 3 měsíce         (v závislosti na požadované metodě a velikosti dodaného vzorku)
tkáň potratů   2 týdny - 3 měsíce         (v závislosti na požadované metodě a velikosti dodaného vzorku)
plodová voda   24 h z nativu                 14 dní z kultivovaných buněk  
OP_KRYO_CG_01    Kryoprezervace,údržba banky zamrazených kultur   
tkáň potratů navazuje na OP_KULTIVACE_CG_01 a na SOP 4002 a SOP 4003   Předání v rámci jednoho oddělení v krabičce s tajícím ledem. Ihned nutno přikročit ke kryoprezervaci po transportu do prostor Kryoskladu. 2 - 3 hodiny podle délky zvoleného zamrazovacího programu. Oddělení lékařské cytogenetiky  
kožní biopsie a biopsie jiných tkání Příjem zazátkovaných sterilních zamrazovacích ampulí (1 - 1,5 ml) ampule musí být označeny příjmením, jménem, datem zamrazení a popisem materiálu
plodová voda s buněčnou suspenzí v zamrazovacím médiu Zamrazené materiály lze v kapalném dusíku uchovávat desítky let.  
choriové klky Po - Pá       
 10 - 14 h
SOP G_4005  Analýza chromozomových odchylek metodou Array CGH 
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené děti 1-2ml, adolescenti a dospělí 5 ml *) po – pá:  Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 měsíce,    kratší termín po domluvě s garantem metody                      Oddělení lékařské cytogenetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta.       DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu                               *)  5ml krve je objem nezbytný pro automatickou izolaci DNA přístrojem AutoGene                               
kultivované buňky plodové vody  nebo choriové klky sterilní zkumavka                                                                          20 mg choriových klků 7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
               
SOP  G-3001    Molekulárně genetické vyšetření mutace F508del genu CFTR pomocí PCR reakce fluorescenčně značeným párem primerů  
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 týdny, statim po dohodě s klinickým genetikem 5 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu
nativní plodová voda sterilní zkumavka  1 - 2 ml plodové vody 7:30 - 14.30h
nativní choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků  
kultivované buňky plodové vody nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce.  
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G-3002    Molekulárně genetické vyšetření mutace CFTRdel2,3(21kb) CFTR genu pomocí PCR reakce a analýzy v agarozovém gelu
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 týdny, statim po dohodě s klinickým genetikem 5 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu
nativní plodová voda sterilní zkumavka  1 - 2 ml plodové vody 7:30 - 14.30h
nativní choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků  
kultivované buňky plodové vody nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce.  
suché krevní skvrtny Guthrieho kartičky (filtrační papír) 4 krevní skvrny  
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G-3003    Molekulárně genetické vyšetření mutací/polymorfismů genu CFTR  pomocí PCR  reakce, digesce restrikční endonukleasou a analýzy v agarozovém gelu                                                                                                                                
mutace N1303K;  mutace G551D/R553X;  mutace 2143delT;   mutace G542X;   mutace 4374+1G>T;  mutace 3849+10kb>T;  mutace 1717-1G>A;  mutace 2789+5G>A;  mutace W1282X;  mutace Y122X; mutace I336K; mutace G85E; mutace S945L; mutace 621+1G>T; mutace R347P; polymorfizmu XV2c; polymorfizmu M470V; polymorfizmu MetH; polymorfizmu KM19/PstI/J44; polymorfizmu J.3.11; mutace R1162X; mutace R1162X; mutace A455E; mutace R334W; mutace R117H; mutace 1898+1G>A
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 týdny, statim po dohodě s klinickým genetikem 5 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu
nativní plodová voda sterilní zkumavka  1 - 2 ml plodové vody 7:30 - 14.30h
nativní choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků  
kultivované buňky plodové vody nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce.  
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G-3004    Molekulárně genetická detekce  mutací/SNP genu CFTR pomocí sekvenování
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 2 měsíce - několik měsíců podle typu a četnosti genetické změny, statim pouze v případě cíleného sekvenování určité mutace - po dohodě s klinickým genetikem do 5 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul 7:30 - 14.30h
nativní plodová voda steriní mikrozkumavka 1 - 2 ml plodové vody  
nativní choriové klky steriní mikrozkumavka 20 mg choriových klků  
kultivované buňky plodové vody nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce  
SOP G-3006    Molekulárně genetické vyšetření markerů IVS8CA, IVS17BCA a IVS17BTA pro nepřímou diagnostiku genu CFTR pomocí PCR s fluorescenčně značeným párem primerů
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 týdny, statim po dohodě s klinickým genetikem 10 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku
nativní plodová voda sterilní zkumavka  1 - 2 ml plodové vody 7:30 - 14.30h
nativní choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků  
kultivované buňky plodové vody nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce.  
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G-3009    Molekulárně genetické vyšetření 50 nejčastějších mutací a Tn polymorfismů  genu CFTR pomocí kitu ELUCIGENE CF-EU2
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 týdny, statim po dohodě s klinickým genetikem 10 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku
nativní plodová voda sterilní zkumavka  1 - 2 ml plodové vody 7:30 - 14.30h
nativní choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků  
kultivované buňky plodové vody nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce.  
suché krevní skvrny Guthrieho kartičky (filtrační papír)  4 krevní skvrny  
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G-3010    Molekulárně genetické vyšetření 32 mutací a Tn polymorfismů  genu CFTR pomocí kitu Cystic Fibrosis Genotyping Assay - OLA
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 týdny, statim po dohodě s klinickým genetikem 10 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku
nativní plodová voda sterilní zkumavka  1 - 2 ml plodové vody 7:30 - 14.30h
nativní choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků  
kultivované buňky plodové vody nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce.  
suché krevní skvrny Guthrieho kartičky (filtrační papír)  4 krevní skvrny  
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP  G-3052    Molekulárně genetické vyšetření trombofilní mutace PAI-1 4G/5G pomocí PCR reakce, digesce restrikční endonukleasou v agarosovém gelu 
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml  po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejpozději do 3 hodin po odběru)  ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 5 týdnů, statim po dohodě s klinickým genetikem 10 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku
7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul        
SOP G-3054    Molekulárně genetické vyšetření trombofilních mutací metodou High Resolution Melting (HRM)
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml  po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 týdny, statim po dohodě s klinickým genetikem 10 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku
7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 100 ng/ul  v množství 20 - 30 ul  
SOP G-3055    Molekulárně genetické vyšetření trombofilních markerů 20210A (FAKTORII), R506Q (FAKTOR V), C677T (MTHFR) pomocí kitu ELUCIGENE TM TRP-F
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejpozději do 3 hodin po odběru)  ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 3 týdny, statim po dohodě s klinickým genetikem 10 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku
7:30 - 14.30h
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul          
SOP G-3101    Molekulárně genetické vyšetření mutací genů odpovědných za hereditární pankreatitidu pomocí PCR reakce, digesce restrikční endonukleasou a analýzy v agarozovém gelu
   -  mutace N34S genu SPINK1
   -  mutace N29I genu PRSS1
   -  mutace R122H genu PRSS1
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml   Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 4 týdny, statim po dohodě s klinickým genetikem 10 pracovních dní Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku
 po – pá: 
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul 7:30 - 14.30h
SOP G-3151    Molekulárně genetické vyšetření aneuploidií a stanovení pohlaví metodou multiplexní QFPCR
       - aneuploidií chromozomů 13, 18, 21, X, Y
      -   stanovení pohlaví
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. do 48 hodin.V případě neinformativnosti vyšetřených základních markerů a nutnosti další analýzy, je termín vyhotovení prodloužen. Indikující lékař o této skutečnosti bude informován.         Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu
nativní plodová voda sterilní zkumavka  1 - 2 ml plodové vody 7:30 - 14.30h
nativní choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků  
kultivované buňky plodové vody nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce.  
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP_G_3152   Molekulárně genetické vyšetření aneuploidií a stanovení pohlaví pomocí QF-PCR soupravy Devyser Complete
     - aneuploidie chromozomů 13, 18 a 21.
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. do 48 hodin.V případě neinformativnosti vyšetřených základních markerů a nutnosti další analýzy, je termín vyhotovení prodloužen. Indikující lékař o této skutečnosti bude informován.         Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu
nativní plodová voda sterilní zkumavka  1 - 2 ml plodové vody 7:30 - 14.30h
nativní choriové klky sterilní zkumavka  20 mg choriových klků  
kultivované buňky plodové vody nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce.  
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
SOP G-3201    Molekulárně genetické vyšetření  mutací genu CFTR  metodou MLPA vyšetření: rozsáhlejších delecí/ duplikací v genu  CFTR  
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejpozději do 3 hodin po odběru)  ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 4 týdny,        statim po konzultaci s klinickým genetikem do 5 pracovních dnů Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka  400 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul 7:30 - 14.30h
kultivované buňky plodové vody  nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce.  
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml  
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka  400 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
kultivované buňky plodové vody  nebo choriových klků sterilní zkumavka   90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce  
SOP G-3202    Molekulárně genetické vyšetření mikrodelečních syndromů, syndromů spojených s autismem, mentální retardací a dalších syndromů (Ehler-Danlos syndromy (EDS) a obezita) metodou MLPA (SOP_G_3202)
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  Transport vzorku co nejdříve, (nejpozději do 3 hodin po odběru)  ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 4 týdny,        statim po konzultaci s klinickým genetikem do 5 pracovních dnů Centrum cystické fibrózy Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka  400 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul 7:30 - 14.30h
kultivované buňky plodové vody  nebo choriových klků sterilní zkumavka  90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce.  
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml  
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku sterilní mikrozkumavka  400 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
kultivované buňky plodové vody  nebo choriových klků sterilní zkumavka   90-100% narostlá kultura buněk v 25 cm2 kultivační lahvičce  
SOP G-3400    Molekulárně genetické vyšetření mikrodelecí chromozomu Y pomocí soupravy Devyser AZF
nesrážlivá venózní krev plastová zkumavka 5 - 10 ml po - pá:            7.30 – 14.30      (ev. dle dohody) Transport vzorku do 30 minut ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. do 2 měsíců Centrum cystické fibrózy  
SOP_G- 3250     Molekulárně genetické vyšetření onemocnění CMT1A/HNPP metodou kvantitativní real-time PCR.
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:   8:00 - 16:30 Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 2 měsíce, statim po dohodě s klinickým genetikem 5 pracovních dní Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. 
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
sliny Oragene kontejner 5 ml kontejner  
SOP  G-3300    Molekulárně genetické vyšetření mutace  657del5  genu NBS1 metodou fragmentační analýzy
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:  8:00 - 16:30 Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 2 měsíce, statim po dohodě s klinickým genetikem 5 pracovních dní Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. 
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
sliny Oragene kontejner 5 ml kontejner  
SOP_G_3351 Molekulárně genetické vyšetření onemocnění Pelizaeus - Merzbacher metodou MLPA
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:   8:00 - 16:30 Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 2 měsíce, statim po dohodě s klinickým genetikem 5 pracovních dní Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. 
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
sliny Oragene kontejner 5 ml kontejner  
SOP_G_3352 Molekulárně genetické vyšetření onemocnění Pelizaeus - Merzbacher metodou sekvenační analýzy
nesrážlivá venózní krev zkumavky s K3 EDTA               použití heparinu, jako antikoagulantu je vyloučené novorozenci 1 ml, děti 1-2 ml, adolescenti  a dospělí 5-10 ml po – pá:   8:00 - 16:30 Transport vzorku co nejdříve, (nejlépe do 3 hodin po odběru) ve vhodných nádobách, boxech či stojanech při obyčejné teplotě. Dlouhodobý transport vyžaduje termostabilní přepravky zamezující znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložky). Žádanky uložit zvlášť do igelitových desek. Transport vzorku poštou musí vyhovět jejich požadavkům. 2 měsíce, statim po dohodě s klinickým genetikem 5 pracovních dní Oddělení lékařské molekulární genetiky Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. 
izolovaná DNA rozpuštěná v roztoku steriní mikrozkumavka 50 - 300 ng/ul a více v množství 20 - 30 ul  
sliny Oragene kontejner 5 ml kontejner  
SOP G-5001    Komplexní vyšetření spermatu (spermiogram) makroskopickým posouzením a mikroskopickou analýzou 
ejakulát plastová nádobka s širokým hrdlem 0,1-10 ml po - pá: 7.00 – 10.00,   13 – 14.30     (po předchozím objednání)                  Ve výjimečných situacích lze provést odběr ejakulátu v domácím či jiném vyhovujícím prostředí (do plastové nádobky vydané na našem pracovišti a označené jménem vyšetřovaného !!!) za splnění podmínek transportu ejakulátu do jedné hodiny po jeho odběru a za teplotních podmínek co nejvíce blízkých tělesné teplotě – nejlépe pod spodním prádlem. do 10 dnů,               statim: ne Centrum reprodukční genetiky  
SOP G-5003    Vyšetření chromozomů v blastomerách preimplantačních embryí pomocí fluorescenční in-situ hybridizace a mikroskopické analýzy
čerstvé nebo nafixované buňky odebrané v embryologické lab. Petriho miska nebo mikroskopické sklíčko 1-2 buňky po - pá:            8.00 - 15.30   (event. i mimo toto časové rozmezí, vždy po předchozí telefonické domluvě)   Buňky fixované na sklíčko lze transportovat do 6 hodin ve při teplotě okolního prostředí. do 48 hodin,                 statim: ano (do 48 hodin) Centrum reprodukční genetiky  
SOP G-5004    Stanovení výskytu numerických chromozomálních aberací ve spermiích pomocí fluorescenční in-situ hybridizace a mikroskopické analýzy
ejakulát plastová nádobka s širokým hrdlem 0,1-10 ml po - pá:            7.00 – 10.00,      13 – 14.30         (po předchozím objednání) Transport vzorku do 6 hodin ve vhodných nádobách při teplotě okolního prostředí. do 99 dnů,                statim po dohodě s klinickým genetikem 15 pracovních dní Centrum reprodukční genetiky  
SOP G-5007    Vyšetření pohyblivosti spermií systémem medeaLAB CASA
ejakulát plastová nádobka s širokým hrdlem 0,1-10 ml po - pá:            7.00 – 10.00,      13 – 14.30         (po předchozím objednání) Ve výjimečných situacích lze provést odběr ejakulátu v domácím či jiném vyhovujícím prostředí (do plastové nádobky vydané na našem pracovišti a označené jménem vyšetřovaného !!!) za splnění podmínek transportu ejakulátu do jedné hodiny po jeho odběru a za teplotních podmínek co nejvíce blízkých tělesné teplotě – nejlépe pod spodním prádlem. do 10 dnů,               statim: ne Centrum reprodukční genetiky  
SOP G-5008    Stanovení koncentrace PAPP-A, volné β-podjednotky hCG a AFP v séru metodou Time Resolved Amplified Cryptate Emission (TRACE)
venózní krev plastová zkumavka bez antikoagulačních příměsí 5 ml po - pá:            8.00 - 15.30    Pro screening I. trimestru (vyšetření PAPP-A a free beta-hCG): Odebraná krev při pokojové teplotě nesmí stát déle než 6 hodin, v lednici nesmí být déle než 24 hodin (do té doby musí být zpracována). Zmrazené vzorky séra je možno uchovávat max. 1 rok, aby bylo vyšetření spolehlivé. Pro screening II. trimestru (vyšetření AFP a thCG) je nutno vzorky při pokojové teplotě zpracovat do 24 hodin, v lednici nejdéle mezi 3. až 7. dnem, zmrazené sérum lze uchovat max. 1 rok.  do 8 dnů Centrum reprodukční genetiky Nezbytnou součástí žádanky jsou údaje o těhotenství s datem odběru, doplněným datem přijetí vzorku s uvedením gestačního stáří při odběru dle ultrazvuku, s údajem o poslední menstruaci, o CRL/BPD (v mm) s datem provedeného ultrazvukového vyšetření, s očekávaným termínem porodu, hmotností ženy, s uvedením, zda jde o jedno- či vícečetnou graviditu.
SOP G-5010    Vyšetření chromatinu spermií metodou Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA)
ejakulát plastová nádobka s širokým hrdlem 0,1-10 ml po - pá:            7.00 – 10.00,      13 – 14.30         (po předchozím objednání) Ve výjimečných situacích lze provést odběr ejakulátu v domácím či jiném vyhovujícím prostředí (do plastové nádobky vydané na našem pracovišti a označené jménem vyšetřovaného !!!) za splnění podmínek transportu ejakulátu do jedné hodiny po jeho odběru a za teplotních podmínek co nejvíce blízkých tělesné teplotě – nejlépe pod spodním prádlem. do 21 dnů Centrum reprodukční genetiky  
OP_IVF_CRG Laboratorní postupy mimotělního oplodnění (IVF)
folikulární tekutina 12 ml zkumavky dle počtu folikulů po - ne    (po předchozím objednání)         odběr na Centru reprodukční medicíny Gynekologicko-porodnické kliniky do 21 dnů Centrum reprodukční genetiky  
OP_PREP_SP_CRG    Preparace spermií gradientovou centrifugací        
ejakulát plastová nádobka s širokým hrdlem 0,1-10 ml po - ne (po předchozím objednání)             Ve výjimečných situacích lze provést odběr ejakulátu v domácím či jiném vyhovujícím prostředí (do plastové nádobky vydané na našem pracovišti a označené jménem vyšetřovaného !!!) za splnění podmínek transportu ejakulátu do jedné hodiny po jeho odběru a za teplotních podmínek co nejvíce blízkých tělesné teplotě – nejlépe pod spodním prádlem. do 21 dnů Centrum reprodukční genetiky  
OP_KRYO_SP_CRG   Kryokonzervace spermií  
ejakulát plastová nádobka s širokým hrdlem 0,1-10 ml po - ne (po předchozím objednání)             Ve výjimečných situacích lze provést odběr ejakulátu v domácím či jiném vyhovujícím prostředí (do plastové nádobky vydané na našem pracovišti a označené jménem vyšetřovaného !!!) za splnění podmínek transportu ejakulátu do jedné hodiny po jeho odběru a za teplotních podmínek co nejvíce blízkých tělesné teplotě – nejlépe pod spodním prádlem. do 21 dnů Centrum reprodukční genetiky